Tục Ngữ - Lao động - Ruộng vườn, Đồng áng 5

  [tucngu]

  Tục Ngữ - Lao động - Ruộng vườn, Đồng áng 5

  Lúa trổ ngã mạ, vàng rạ thời mạ xuống được.

  Mạ chiêm ba tháng không già,
  Mạ mùa tháng rưỡi ắt là không non.

  Tháng tám mạ già, tháng ba mạ thóc.

  Tháng chín mạ chà, tháng ba mạ mầm.

  Phải tội mua mạ, phải vạ mua than.

  Cấy lúa được lạ, gieo mạ được quen.

  Lúa chiêm bóc vỏ, lúa mùa xỏ tay.

  Tháng sáu gọi cấy rào rào,
  Tháng mười lúa chín mõ rao cấm đồng.

  Cấy thưa hơn bừa kỹ.

  Cấy thưa thừa thóc, cấy mau dốc bồ.

  Cấy thưa thừa thóc, cấy dầy cóc được ăn.
  Posted by Thanh Thủy on September 26, 2007 at 06:20:05:


  [tucngu]